Činnost pojišťoven

Pojišťovnictví je sférou služeb, v národním hospodářství patří do terciového sektoru (tedy sektoru služeb).
Pojišťovna  je finanční instituce, která poskytuje ochranu proti rizikům, za poplatek (= pojistné). Z vybraného pojistného se vytváří pojistný fond, část fondu si pojišťovna ponechává na výplatu pojistného plnění (náhradu škody), část investuje za účelem zhodnocení. Pojišťovna je v tržním hospodářství  podnikem- cílem je dosažení zisku. Pojišťovny si navzájem konkurují rozsahem a kvalitou služeb.
rodina v bublině.jpg

Právní subjekty pojištění

§  pojistitel = pojišťovna, má právo na výběr pojistného, v případě pojistné události vyplácí pojistné plnění
§  pojistník = subjekt, který s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu, FO i PO, odvádí pojistné
§  pojištěný = subjekt, v jehož prospěch je smlouva uzavřena, má nárok na pojistné plnění
§  oprávněná osoba = osoba, které bude vyplacena pojistná náhrada když (nejčastěji pojistník dále pak rodina, společníci, přátelé)
výpočet s kalkulačkou.jpg

Činnost pojišťoven

1.       pojišťovací – získávání klientů (osobně, písemně, telefonicky, reklamou), uzavírání pojistných smluv, výběr pojistného, posuzování pojistných událostí (likvidace), výplata pojistného plnění
2.       zajišťovací – smyslem je rozdělení rizika mezi pojišťovny pro případ mimořádných pojistných událostí (povodně) – zajištění je upraveno smluvně, pojišťovny přispívají do tzv. fondu zajištění
3.       zábranná – má preventivní charakter, smyslem je předcházet pojistným událostem, zaměstnanci pojišťovny se zabývají osvětovou činností (informují klienty FO/PO s možnostmi preventivních zařízení)
4.       asistenční – jedná se o pomoc, kterou poskytují pojišťovny klientům při pojistných událostech, klient při podpisu smlouvy získá kontakt na asistenční službu (autonehody, ztráta dokladů)
5.       poradenská – seznamují své klienty s rozsahem a podmínkami svých služeb, po dohodě vybírají optimální druh pojištění (optimální = dostatečné zabezpečení proti rizikům s minimálními náklady)

 

Pojistné

Pojistné znamená částka v penězích, kterou je povinen odvádět pojistník pojišťovně ve stanovené výši a termínech.
a)       běžné – placeno pravidelně, např. zdravotní pojištění
b)      jednorázové – najednou, např. povinné ručení